Condiţii generale pentru încheierea căsătoriei


Vârsta matrimonială
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia
Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude
Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră
Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria
Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Comunicarea stării de sănătate
Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

Programarea căsătoriei
Locul unde se poate încheia căsătoria
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi, sau în afara sediului, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea primarului.

Stabilirea datei şi orei căsătoriei
• Direct la sediul Stării Civile, Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2 - Biroul Căsătorii, odată cu depunerea dosarului sau
• Online, pe bază de programare pe site-ul https://casatorii.dpepsc.ps2.ro/


IMPORTANT: Datorită numărului mare de cereri într-un interval de 20 minute pot fi programate 2 căsătorii. Din acest motiv intervalul rezervat poate să apară disponibil şi după confirmarea programării. Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt intervale libere disponibile programărilor on-line sunt marcate cu roşu.
Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români. ATENŢIE ! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.

Procedura – depunerea dosarului de căsătorie

Locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit.
Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 11-14 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ - 24 octombrie 2020 trebuie să depuneţi dosarul în perioada 12-14 octombrie 2020.
Adresa, date de contact şi programul de lucru cu publicul: București, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2,
telefon 021.209.60.00 interior 224, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul
LUNI 08:30-15:00
MARȚI 08:30-15:00
MIERCURI 08:30-15:00
JOI 08:30-15:00 și 16:00-18:30
VINERI 08:30-12:00

Numele după căsătorie

Viitorii soţi pot conveni: 1. să păstreze numele dinaintea căsătoriei; 2. să ia numele oricăruia dintre ei; 3. să ia numele lor reunite; 4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Acte necesare
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

Când ambii soţi se află la prima căsătorie
• actul de identitate - original şi copie; Actele de identitate ale viitorilor soţi (original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii. Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.
• certificatul de naştere - original şi copie;
• certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original; Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile – atât la data depunerii dosarului, cât și in ziua oficierii - şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/soţie va prezenta dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
• sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă)/ certificat de divorţ administrativ;
• certificat căsătorie / deces al fostului soţ - original şi copie.

Regimul matrimonial ales
• Regimul comunităţii legale
• Regimul separaţiei de bunuri
• Regimul comunităţii convenţionale
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta la depunerea dosarului convenţia matrimonială autentificată de către un notar public. Detalii despre regimurile matrimoniale găsiţi în Codul Civil.

Publicitatea căsătoriei
În aceeaşi zi cu primirea Declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediu şi pe pagina de internet a serviciului unde urmează să se încheie căsătoria.
Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

Opoziţia la căsătorie
Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Celebrarea căsătoriei
Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie
Martorii trebuie să fie cetăţeni majori şi să posede actul de identitate aflat în termen de valabilitate la momentul oficierii.
Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele.
Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni, etc şi atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber.

Momentul încheierii căsătoriei
Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

Ce se întâmplă cu actul de identitate
Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului / soției care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie - anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii.

Limba în care se încheie căsătoria
Oficierea căsătoriei se face în limba română.

Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.